Náhradní plnění

Čestné prohlášení našeho družstva s uvedením počtu OZP si můžete stáhnout ZDE

Co pojem "náhradní plnění" znamená?

Zákon č.235/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v přepočteném stavu povinnost zaměstnávat 4procentní podíl osob se zdravotním postižením (OZP). Dle § 81, odst. 2 písmeno a) až c) výše uvedeného zákona plní zaměstnavatel povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu jedním ze tří způsobů nebo jejich kombinací:

a) zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50procentní podíl OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům- tzv. náhradním plněním.

c) odvodem do státního rozpočtu

Ad b) Při výpočtu plnění povinného podílu odběrem výrobků se naplněný počet OZP zjistí tak, že se vydělí celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném kalendářním roce od zaměstnavatelů s více než 50procentním podílem OZP popř. od chráněných dílen sedminásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku.

Příklad výpočtu pro rok 2021: Zaměstnavatel odebral za rok 2021 od Integra VD Zlín výrobky nebo služby v celkové výši 400 000.- Kč bez DPH. Průměrná mzda za I.— III. čtvrtletí 2021 činila 37 047.- Kč, sedminásobek této částky byl 259 329.- Kč. Tomuto zaměstnavateli by se na plnění povinného podílu započetly 2 osoby, protože 400 000: 259 329 = 1,54 což zaokrouhlíme na 2. Tento zaměstnavatel si může započítat maximálně tolik OZP, kolik jich zaměstnává dodavatel (firma s více než 50procentním podílem OZP), a to za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl průměrný přepočtený počet OZP potvrzen jako nejvyšší. Seznam firem zaměstnávajících více než 50procentní podíl OZP je k dispozici na Úřadech práce nebo jej najdete na portále evidence náhradního plnění.

Ad c) Třetím alternativním způsobem plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu. Výše odvodu činí ročně za každou OZP, o kterou zaměstnavatel nesplní povinný podíl 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejněné MPSV za první až třetí čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn. Při průměrném výdělku za I. až III. čtvrtletí 2021 ve výši 37 047.- Kč činil odvod za jednu nesplněnou OZP částku 92 617.- Kč

Poskytovatelé náhradního plnění mohou pro účely náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku na jednu přepočtenou OZP. Limit fakturace v roce 2021 na jednu přepočtenou OZP dodavatele náhradního plnění je: 28 x 34 611 = 969 108-. Kč.

Kalkulačka náhradního plnění

Nakoupí-li zaměstnavatel zboží a služby jako náhradní plnění, uspoří až 35 procent pořizovací ceny výrobků nebo služeb. Způsob výpočtu výše odvodu do státního rozpočtu podle bodu c. i výše náhradního plnění podle bodu b. upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb.

Vlastní výpočet je poměrně složitý – proto Vám nabízíme možnost využití Kalkulačky náhradního plnění. Jednoduše získáte hodnotu finanční výše odvodů i výše náhradního plnění, a vyberete si pro Vás výhodnější možnost.

  1. Do údaje Plánovaný přepočtený počet zaměstnanců firmy celkem vyplňte celkový počet zaměstnanců v přepočteném stavu, které hodláte tento rok zaměstnávat (tj. mít je v pracovním poměru). Přepočtený stav (na rozdíl od absolutního stavu) zohledňuje předpokládaný pracovní úvazek a předpokládanou dobu zaměstnání osob. Hodláte-li např. zaměstnávat jednu osobu na poloviční úvazek po celý rok, uvedete do přepočteného stavu číslo 0,5. Hodláte-li tuto osobu zaměstnávat na poloviční úvazek jen půl roku, pak uvedete do přepočteného stavu číslo 0,25 (to je princip výpočtu - při výpočtu přepočteného stavu - skutečnosti hrají roli i dny dovolené, nemocenské apod.; postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců je podrobně popsán v § 15 až 20 vyhlášky). Přepočtený stav zaměstnanců se podle platné metodiky vypočítává na 2 desetinná místa.
  2. Do údaje Z toho je plánovaný přepočtený počet zaměstnanců se ZP vyplňte celkový počet zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním v přepočteném stavu, které hodláte tento rok zaměstnávat (tj. mít je v pracovním poměru). Způsob výpočtu přepočteného stavu je stejný jako v bodu 1.
  3. Do údaje Objem zboží či služeb, které již byly nakoupeny jako náhradní plnění vyplňte celkový objem zboží, které jste už nakoupili jako náhradní plnění, v cenách bez DPH.

Poznámka: Pro přesný výpočet NP je potřeba znát průměrnou mzdu za I.-III. čtvrtletí 2014. Průměrná měsíční mzda je vždy zveřejněna ČSÚ v 11 měsíci každého roku.Ve výpočtu je použit údaj o mzdě z předchozího roku.

Kalkulačka vypočte důležité údaje:

  1. V údaji Zbývá nakoupit náhradní plnění ve výši bude uvedena finanční částka bez DPH, za kterou musí vaše firma nakoupit zboží nebo služby jako náhradní plnění pro splnění své zákonné povinnosti.
  2. V údaji nebo odvést do státního rozpočtu bude uvedena finanční částka, kterou vaše firma bude muset odvést do státního rozpočtu, pokud nenakoupí náhradní plnění podle předchozího bodu.
×